Render toàn bộ thư mục với ffmpeg
Đã 𝑐ó 𝑏á𝑐 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑡ừ 𝑡ℎư 𝑚ụ𝑐 𝑏ằ𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑜𝑙 𝑓𝑓𝑚𝑝𝑒𝑔 𝑟ồ𝑖. 𝑁ℎư𝑛𝑔 𝑥𝑒𝑚 𝑟𝑎 ℎơ𝑖 𝑘ℎó ℎ𝑖ể𝑢 𝑣ớ𝑖 𝑐á𝑐 𝑏ạ𝑛 𝑛𝑒𝑤𝑏𝑖𝑒 𝑛ê𝑛 𝑚ì𝑛ℎ 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑐á𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑐ủ𝑎 𝑚ì𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑛𝑒𝑤𝑏𝑖𝑒 𝑥à𝑖.
#QUYHOANG555YOUTUBER
𝐈/ 𝐏𝐡ầ𝐧 𝐂𝐎𝐃𝐄:
: Batch Render Youtube Video Reup
: Settings for x264 video and mp3 Audio
@ECHO OFF
Setlocal EnableDelayedExpansion
: path to ffmpeg
set ffmpeg=C:\Users\capheyoutube\Desktop\FFMPEG\bin\ffmpeg.exe
: path to ffmpeg
set INPUT=C:\Users\Quy Hoang\Desktop\in
set OUTPUT=C:\Users\Quy Hoang\Desktop\out
: encode video
for %%i in (*.mp4) DO "%ffmpeg%" -y -i "%%i" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -g 60 -r 30 -b:v 1000k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 48000 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -preset superfast "%OUTPUT%/%%~ni.mp4"
( Lưu tất cả dòng code ở phía trên thành file bat.)
𝐈𝐈/ 𝐍𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐥ý 𝐡𝐨ạ𝐭 độ𝐧𝐠:
➊. : path to ffmpeg set : đường dẫn tới ffmpeg.exe
➋. set INPUT: đường dẫn tới thu mục input ( tức đầu vào của video cần render)
➌. set OUTPUT: đường dẫn tới thư mục output ( tức đầu ra của video)
➍. encode video : phần encoding video, các bác thêm code lách vào ở trước dòng -vcodec là được.
UPDATE:
DA UP FILE BAT LEN CHO ANH EM DE CHINH SUA
https://www.dropbox.com/s/qf23rlqzw5cbqv5/render.bat?dl=0
Thắc mắc gì thì comment bên dưới, rãnh mình sẽ check comment và hồi âm. Nếu cần thiết mình sẽ up file bat lên, bác chỉ việc change đường dẫn

Đặng Thành Luân đến 555 YOUTUBER🏅
render all video từ thư mục
dir/b/s "D:\hk\*.wmv" >filelist.txt
for /F "delims=;" %%F in (filelist.txt) do ffmpeg -i "%%F" code chạy "\hk2%%~dF%%~pF%%~nF.mp4"
lưu lại thành tập tinh hk.bat bỏ ở mục bin
tạo thư mục hk2 để lưu video sau khi render xong
thay CODE CHẠY là code bạn mún xử lý.nó sẽ scan tất cả file đuôi wmv ở D:\hk

2 nhận xét:

  1. đại ca up giúp e cái file bat vừa render cả thư mục vừa lách thu nhỏ giúp e dc kg đai ca

    Trả lờiXóa
  2. ok .dể mail anh úp bài mới nhé

    Trả lờiXóa

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé