cách đổi và kiểm tra thông tin gmail nhanh nhất 2018


Check kenh nhanh
https://www.youtube.com/features

1/ Change pass: https://www.google.com/settings/passwordchange
2/ Change recovery email: https://security.google.com/settings/security/signinoptions/rescueemail?pli=1
3/ Neu co the xin bat bao mat 2 lop: https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification

Không có nhận xét nào